โรงเรียนบ้านบก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
    วิสัยทัศน์
  • พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม
  • นำความรู้สู่สากล มุ่งมั่นก้าวทันเทคโนโลยี
  • มีระบบการบริหารและพัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพ
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการ ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของโรงเรียน

รวมรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียน

ระบบงานนักเรียน

จัดการข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC

ระบบการจัดอบรม Online

ครูและบุคลากรอบรม Online

ออมทรัพย์นักเรียน

บันทึกและตรวจสอบยอดเงินออมทรัพย์นักเรียน

บันทึกผลงานครู Online

บันทึกผลงานต่างๆ ที่เกิดกับครู

ระบบรับหนังสือราชการ

บันทึก สืบค้น หนังสือภายนอก

บันทึกการบริหารจัดการโครงการ

โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ

ระบบทะเบียนเงินคงเหลือรายวัน

บันทึกเงินคงเหลือรายวัน

ระบบทะเบียน
ศิษย์เก่า Online

บันทึกค้นหา รายการศิษย์เก่า

บันทึกผลการเรียน Online (ปพ.5)

บันทึกผลการเรียนตามตัวชี้วัด

สื่อการเรียนการสอน Online

รวมสื่อการเรียนการสอน Online

ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนระบบดูแล

แผนการสอน online

บันทึกแผนการสอนครู

ระบบส่งหนังสือราชการ

ส่งหนังภายนอก

บันทึกการเบิกจ่าย
งบประมาณ

บันทึกการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ

ทะเบียนคุมเงิน
คงเหลือ

บันทึกทะเบียนคุมเงินต่างๆ

ระบบ Sar Online

บันทึกข้อมูลหลักฐานผลการประเมินตนเองตาม Sar

ตรวจสอบผลการเรียน Online

สืบค้นผลการเรียน

บันทึกนักเรียนรายวัน

บันทึกการมาเรียนและรายงานนักเรียนรายวัน

ระบบสถิติการสอบต่างๆ

สถิติการสอบ RT NT O-net

ระบบ E-Portfolio Online

บันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมงานต่าง ๆ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกค่าสาธารณูปโภค

บันทึกรายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค

เอกสารรายงานต่างๆ

เอกสารสารสนเทศโรงเรียน

บันทึกผลงานนักเรียน Online

บันทึกงานต่างๆ ที่เกิดกับผู้เรียน

บันทึกความดี

บันทึกการทำความดีของนักเรียน

ทดสอบและบันทึก
การอ่านของนักเรียน

บันทึกการอ่านคำพิ้นฐาน

ระบบลงเวลา
ประจำวัน

บันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ

ระบบจัดทำคำสั่งโรงเรียน

จัดทำคำสั่งโรงเรียน

ระบบอาหารกลางวันโรงเรียน

บันทึกระบบอาหารกลางวันโรงเรียน

ระบบเงินบริจาค

บันทึกเงินบริจาค

ระบบคลังข้อสอบ Online

จัดเก็บรวบรวมข้อสอบต่าง

บุคลากร โรงเรียน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก

บุคลากรทั้งหมด (
)
ผู้บริหารสถานศึกษา (
)
ข้าราชการครู (
)
บุคลากรทางการศึกษา (
)
นักการภารโรง (
)

รางวัล / กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

หน่วยงาน/ระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรในการจัดการศึกษาของเรา