โรงเรียนบ้านบก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
    วิสัยทัศน์
  • พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม
  • นำความรู้สู่สากล มุ่งมั่นก้าวทันเทคโนโลยี
  • มีระบบการบริหารและพัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพ
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการ ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

ระบบงานสารสนเทศต่างๆ โรงเรียนบ้านบก

รวมรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านบก

ระบบรับหนังสือราชการ

รับหนังสือราชการจากหน่วยงาน

ระบบส่งหนังสือราชการ

ส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงาน

ระบบรายงานอาหารกลางวันนักเรียน

รายงานอาหารกลางวันในแต่ละวัน

ระบบงานนักเรียน

พิม์รายงานนักเรียนจาก DMC

ระบบ e-portfolio

จัดทำระบบแฟ้มสะสมงานครู

ระบบ e-portfolio

จัดทำระบบแฟ้มสะสมงานครู

ระบบรายงานบัญชี สพฐ.

จัดการบัญชี สพฐ.

ระบบรายงานบัญชีสถานศึกษา

จัดการบัญชีการเงินของสถานศึกษา

บุคลากร โรงเรียน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก

บุคลากรทั้งหมด (
)
ผู้บริหารสถานศึกษา (
)
ข้าราชการครู (
)
บุคลากรทางการศึกษา (
)
นักการภารโรง (
)

รางวัล / กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

หน่วยงาน/ระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรในการจัดการศึกษาของเรา