นางเพ็ญจันทร์ เทพวงษ์
[ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ]
บรรจุรับราชการ    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2534
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณทิต วิชาเอก สุขศึกษา
      ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ระดับ อนุบาลปีที่ 2-3
      หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ