นางสวรรค์ ประจำ
[ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ]
บรรจุรับราชการ    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2529
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณทิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ
      ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
      ดุษฏีบัณทิตสาขาการบริหารการพัฒนา(กำลังศึกษาต่อ)
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5-6
      หัวหน้างานวิชาการ