นายสุชาติ วงศ์คำษา
[ ตำแหน่ง นักการภารโรง ]
บรรจุทำงาน    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประวัติด้านการศึกษา
      มัธยมศึกษาปีที่ 6
      -
งานสนับสนุน
      อาคารสถานที่
      ปรับบริบท
      สนับสนุน ครูผู้สอน