ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562                 ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563                 ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564


ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 อนุบาลปีที่ 2 5 3 8
2 อนุบาลปีที่ 3 6 2 8
รวมอนุบาล 2-3 11 5 16
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 7
รวม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 20 21 41
รวมทั้งหมด 31 26 57

                 : ข้อมูล 10 กรกฏาคม 2563 ระบบ DMC

                  Responsive image

                  Responsive image


                  Responsive image

                  Responsive image


                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image


                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image