• วิสัยทัศน์ :

                 โรงเรียนบ้านบกจัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม นำความรู้สู่สากล มุ่งมั่นก้าวทันเทคโนโลยี
      มีระบบการบริหารและพัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  • พันธกิจ :

                 1. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มี
      ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
                 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และมีทักษะชีวิต
                 4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
                 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                 6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
      และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
                 7. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
                 8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                 9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน


  • เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านบก :

                 1. ประชากรวัยเรียนร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
                 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และมีทักษะชีวิต
                 4. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
                 5. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ :

                 หลักสูตรโรงเรียนบ้านบก พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
      อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
                 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                 2. ซื่อสัตย์สุจริต
                 3. มีวินัย
                 4. ใฝ่เรียนรู้
                 5. อยู่อย่างพอเพียง
                 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                 7. รักความเป็นไทย
                 8. มีจิตสาธารณะ


  • โครงสร้างการบริหารงาน
Responsive image

  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน :

                 1. นายมะนัส สะโสดา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 2. นางสวรรค์ ประจำ ตัวแทนครู
                 3. นางไผ่ สุดคำภา ผู้แทนผู้ปกครอง
                 4. นายฤทัย โมทะจิตร ผู้แทนองค์กรชุมชน
                 5. นายนิคม คำศรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 6. นายธวัชชัย อนันต์เทพา ผู้แทนศิษย์เก่า
                 7. พระครูอุดมสารวิมล ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
                 8. นายสมบัติ สาอุตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
                 9. นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ


  • คณะกรรมการที่ปรึกษา :

                 1. นายบรรลือ ศิริผล
                 2. นางชฎาภรณ์ สีแดด
                 3. นายวิชิต เพชรดา
                 4. นางนิภาพร อิ่มเต็ม
                 5. นางชฎาพร ราชพันธ์
                 6. นางราตรี สุคนธ์คันธชาติ
                 7. นายวิชาญ อนันเทพา
                 8. นายคำนัย โคตรพันธ์
                 9. นายบรรจบ ผาสุก
                 10.นายรันต์ ปาณาตี
                 11.นายวิเชียร เพชรดา
                 12.นายฤทัย โมทะจิต
                 13.นายปัญญา เทนโสภา