• กิจกรรมหุ่นยนต์ โครงงาน ส่งเสริมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณและ Coding :

                 เป็นจุดเน้นของโรงเรียนบ้านบก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยี โดยโรงเรียนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
      (1) การจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน ในระดับชั้น ป.4 ในรายวิชา ง14201 สนุกกับคอมพิวเตอร์ โดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นพื้นฐาน การสร้างสรรค์ตัวละครในแบบฉบับของนักเรียนเอง การสร้างการ์ตูน Comic การสร้างสรรงานค์นำเสนอ และพื้นฐานการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
      (2) การจัดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้น ป.5 ในรายวิชา ง15201 สนุกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งาน Microcontroller ขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ด Microcontroller ที่ง่ายสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ในลักษณะของภาษา Blog เช่น Kidbrigh, Microbit เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้งนการสร้างโครงงานขั้นพื้นฐาน
       (3) การจัดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้น ป.6 ในรายวิชา ง16201 สนุกกับโครงงาน เป็นการต่อยอดในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Kidbright, Microbit และอื่นๆ ในการสร้างโครงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานด้าน IOT


Link ที่เกี่ยวข้อง
      กิจกรรมการเรียนรู้การใช้งาน Kidbright เบื้องต้น: [ลิงค์ facebook]       กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์: [ลิงค์ facebook]       แข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์: [ลิงค์ facebook]
      รางวัลระดับชาติ 2562: [ลิงค์ facebook]       นำเสนอผลงานหุ่นยนต์ในกิจกรรมวันเด็ก 2563 อบต.โพนข่า: [ลิงค์ facebook]      กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562: [ลิงค์ facebook]
      รางวัลร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ : [ลิงค์ facebook] กิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ ด้วย Microbit : [ลิงค์ facebook] [ลิงค์ facebook]

ประมวลภาพกิจกรรม
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ยุวเกษตร ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

                 เป็นจุดเน้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนบ้านบก ที่มีห้วยซันเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ที่หล่อเลี่้ยงชีวิตด้วยวิถีเกษตร โดยให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักต่างๆ รวมทั้งการเพาะพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกผักแบบไม่ใช้น้ำ ไฮโดรโปนิกส์ การเพาะชำพันธุ์กล้าไม้แบบควบแน่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ย Em เป็นต้น


Link ที่เกี่ยวข้อง
      กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ผักปลอดสารพิษ: [ลิงค์ facebook]       กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ [ลิงค์ facebook]       กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ผักวอเตอร์เครส: [ลิงค์ facebook]
      ทัศนศึกษางานเกษตรอีสานใต้: [ลิงค์ facebook]       ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ หนองโพธิ์ [ลิงค์ facebook]      กิจกรรมนักอนุรักษ์น้อย: [ลิงค์ facebook]
      กิจกรรมปลูกป่าโนนอีหม่าน: [ลิงค์ facebook]

  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ยุวเกษตร ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

                 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก จิตอาสา อนุรักษ์ รักษาสมบัติของท้องถิ่น การมีุคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน


Link ที่เกี่ยวข้อง
      ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา [ลิงค์ facebook]       นักอนุรักษ์น้อย กับป่าผืนสุดท้ายป่าชุมชน [ลิงค์ facebook]       กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ที่หนองน้ำสาธารณะป่าโนนอีหม่าน [ลิงค์ facebook]       กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน: [ลิงค์ facebook] [ลิงค์ facebook]       ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ หนองโพธิ์ [ลิงค์ facebook][ลิงค์ facebook]
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: [ลิงค์ facebook]      แต่งกายด้วยชุดไทยอนุรักษ์ : [ลิงค์ facebook]      ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง อบต.โพนข่า : [ลิงค์ facebook] [ลิงค์ facebook]