//////////////////////////////////////////////

  • ประวัติโรงเรียนบ้านบก :
                 โรงเรียนบ้านบก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ 3 บ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2482 โดยนายสง่า สุขรัตน์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีนายเสย ไชยกาล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ อาศัยศาลาวัด
บ้านบกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โรงเรียนบ้านบกเดิมสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนบ้านกุดโง้งสิริราษฎร์บำรุง ได้รื้อถอนอาคารเรียน จึงได้ขอวัสดุเก่ามาปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศชั่วคราว ขนาด 2 ห้องเรียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2508 และในปี พ.ศ. 2520 คณะกรรมการศึกษาได้ขอบริจาคที่ดินจากราษฎรในหมู่บ้านเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ มีผู้บริจาคดังนี้

                 1. นายพันธ์ พิมพ์วงศ์
                 2. นายคำสิงห์ สะโสดา
                 3. นายคำภา เทพวงษ์
                 4. นายหนู เทพวงษ์
                 5. นายชาลี ศิริผล
                 6. นางสุรางค์ เชื่อมบุญมา

                 รวมเนื้อที่ที่บริจาคประมาณ 3 ไร่ 2 งาน และได้รับงบประมาณจากทางราชการ 180,000 บาท สร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร แบบ ศก. 02 ขนาด 3 ห้องเรียน เปิดป้ายอาคารเรียนใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านบก เป็นโรงเรียนบ้านบก จนถึงปัจจุบัน

  • สภาพการจัดการศึกษา :
                  โรงเรียนบ้านบก เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนโยบายของโรงเรียนดังนี้

                 1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
                 2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
                 3. จัดระบบดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถเล่าเรียนได้อย่างมีสุขทั้งทางกายและทางใจ
                 4. จัดบริการต่าง ๆ ให้กับข้าราชการครู และนักเรียนเพื่อเอื้อต่อการจักการเรียนการสอน
                 5. ระดมสรรพกำลังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียน
                 6. สนับสนุนและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยต้นสังกัด และร่วมงานกับหน่วย งานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นมา

  • ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต ถึงปัจจุบัน :
                 1.นายเสย ไชยการ (รก)ใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2487
                 2.นายสอน สายแก้ว ครูใหญ่ พ.ศ. 2487 - 2487
                 3.นายสุด สาระใต้ ครูใหญ่ พ.ศ. 2487 – 2489
                 4.นายเฉวียน เพ็งพา ครูใหญ่ พ.ศ. 2489 – 2497
                 5. นายชู เหล่าทรัพย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2497 – 2504
                 6. นายประมวล ปลื้มมนัส ครูใหญ่ พ.ศ. 2504 – 2506
                 7. นายชุมพล คำจันทร์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2506 – 2508
                 8. นายคล้าย เทพมุสิก ครูใหญ่ พ.ศ. 2508 – 2510
                 9. นายชะอ้อน กรินทร์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2510– 2520
                 10. นายนิพนธ์ คันศร ครูใหญ่ พ.ศ. 2520 – 2530
                 11. นายบุญเลิศ นามวงศ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2530 – 2534
                 12. นายสมบัติ คิงคำ ครูใหญ่ พ.ศ.2534 – 2542
                 13. นายศิริพงษ์ เสนาะ ครูใหญ่ พ.ศ. 2542 – 2545
                 14. นายศิริพงษ์ เสนาะ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2545 – 2547
                 15. นายศิริพงษ์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2547 – 2550
                 16. นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2550 – 2561
                 17. นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

  • เขตบริการ :
                  บ้านบก หมู่ 3 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ
                  บ้านบก หมู่ 9 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ

  • คำขวัญโรงเรียน :
                  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สู่วิถีชุมชน

  • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้าและสีชมพู :
                 สีฟ้า หมายถึง ความสุข ความรอบคอบ
                 สีชมพู หมายถึง ความอ่อนน้อม ความอ่อนโยน

  • ปรัชญาโรงเรียน :
                 นัตถิ ปัญญา สมาอาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน :
                  ต้นบก

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :
                  Responsive image