นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
[ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ]
บรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562
บรรจุรับราชการ    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2544
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา, ป.บัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์การทำงาน
      คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ E-me สำนักติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
      คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ HRMR สพฐ.
      วิทยากรแกนนำระดับชาติคอมพิวตอร์ ของ สสวท.
      หัวหน้าทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ Itec สพป.ศก3, วิทยากร Dmc, Schoolmis, CCT, ฯลฯ