นางสาวสิริฉาย ประจำ
[ ครูอัตราจ้าง ]
บรรจุทำงาน    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
      มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ป.3-4
      สนับสนุนงานสอนและอื่นๆ