นางสาวสุรีมาศ บุตรพรม
[ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ]
บรรจุรับราชการ    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-2
      หัวหน้างานบริหารทั่วไป
      หัวหน้างานพัสดุ